İHRAÇÇI İŞLEMLERİ

 

 • İhraç

  İhraççıların MKK nezdinde elektronik ortamda kayden sermaye piyasası aracı ihracı yapmaları mümkündür. İhraç için ön koşul ilgili sermaye piyasası aracına ilişkin hazırlanan izahname veya ihraç belgesinin Sermaye Piyasasi Kurulu tarafından onaylanmasıdır. İhracı müteakip, halka arz, tahsisli ve nitelikli yatırımcılara satış vb. işlemler ile kaydi sermaye piyasası araçlarının ilgili hak sahiplerine transferine ilişkin özel uygulamalar geliştirilmiştir.

  Pay Sahipliği Bilgisi

  Pay senedi ihraç etmiş MKK üyesi kurumlar, Kurul'a olan yükümlülüklerini yerine getirebilmek amacıyla ve/veya kar payı dağıtımına ilişkin vergi mevzuatından kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirmek üzere  Merkezi Kayıt Kuruluşu'na yazılı olarak veya elektronik ortamda başvurarak pay sahiplerine veya yatırımcılara ilişkin listeleri temin edebilmektedir.

  Mali ve Yönetsel Hak Kullanım İşlemleri

  İhraççılar temettü dağıtımı, itfa, kupon ödeme, sermaye artırımı, sermaye azaltımı, birleşme ve bölünme, ortaklıktan çıkarma nakit veya kıymet ödeme gibi pek çok işlemlerini MKK tarafından geliştirilmiş uygulamalar üzerinden elektronik olarak gerçekleştirebilmektedirler. İhraççıların, Kamuyu Aydınlatma Platformu üzerinden yayımlamış oldukları hak kullanım duyuruları ile hak kullanım kaydı oluşmakta, dolayısıyla tek bir kanaldan yapılan elektronik bildirim ile kayıt oluşması sağlanmaktadır. Merkezi Kaydi Sistemde oluşan hak kullanım kaydına ilişkin yatırımcılara bildirim gönderilmektedir.

  Fiziki sistemin gerektirdiği kupon kesme, toplama vs. gibi işlemler tamamen ortadan kalkmıştır.

  MKK ayrıca temettü dağıtımları öncesinde ihraççılara ödenecek tahmini temettü tutarına ilişkin raporlama hizmeti vermektedir.

  Genel kurula katılabilecek kayden izlenen payların sahiplerine ilişkin liste, TTK’nın 417’nci maddesinin 1’inci fıkrası uyarınca Kuruluşumuzdan sağlanan “Pay Sahipleri Çizelgesine” göre düzenlenmektedir. Hiçbir blokaja gerek kalmaksızın genel kurula katılımı mümkün kılan söz konusu uygulama ile birlikte pay sahiplerine ilişkin liste şirketin erişimine açılmaktadır. Tüzel kişilerin temsilcilerinin vekâletname ibraz etmeleri genel kurula katılmaları için yeterli olmaktadır.

 

 

​

 

 

 

Tüm kılavuzlara erişmek için tıklayınız.
 

    MKS 2.0 Uygulamasının İhraççılar için Kurulumu

    MKS 2.0 uygulamasının kurulumu için lütfen burayı tıklayınız.

 

 
© Copyright 2019 MKK. Bütün hakları saklıdır.