HAK KULLANIM

 

Mali ve Yönetsel Hak Kullanım İşlemleri

 

İhraççılar temettü dağıtımı, kupon ödeme, itfa, sermaye artırımı, sermaye azaltımı, ortaklıktan çıkarma işlemleri, birleşme ve bölünme gibi pek çok işlemlerini MKK tarafından geliştirilmiş uygulamalar üzerinden elektronik olarak gerçekleştirebilmektedirler.

İhraççıların, Kamuyu Aydınlatma Platformu üzerinden yayınlamış oldukları hak kullanım duyuruları ile hak kullanım kaydı oluşmakta, dolayısıyla tek bir kanaldan yapılan elektronik bildirim ile kayıt oluşması sağlanmaktadır. Merkezi Kaydi Sistemde oluşan hak kullanım kaydına ilişkin yatırımcılara bildirim gönderilmektedir.

Fiziki sistemin gerektirdiği kupon kesme, toplama vs gibi işlemler tamamen ortadan kalkmıştır.

MKK ayrıca temettü dağıtımları öncesinde ihraççılara, ödenecek tahmini temettü tutarına ilişkin raporlama hizmeti vermektedir.

Genel kurula katılabilecek kayden izlenen payların sahiplerine ilişkin liste, TTK’nın 417’nci maddesinin 1’inci fıkrası uyarınca Kuruluşumuzdan sağlanan “Pay Sahipleri Çizelgesine” göre düzenlenmektedir. Hiçbir blokaja gerek kalmaksızın genel kurula katılımı mümkün kılan söz konusu uygulama ile birlikte pay sahiplerine ilişkin liste şirketin erişimine açılmaktadır. Tüzel kişilerin temsilcilerinin vekâletname ibraz etmeleri genel kurula katılmaları için yeterli olmaktadır.

 

Hak Kullanım İşlemleri Bilgi İletimi Otomasyonu

 

Bilindiği üzere ülkemiz sermaye piyasalarının birincil veri kaynağı olan Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) kamuyu aydınlatma duyurularını elektronik olarak toplayıp ilgililere dağıtmaktadır. Sağlanan entegrasyon ile ihraççı şirketlerin mali ve yönetsel hak kullanım işlemleri için KAP’ta yayınlanan duyurularının Kuruluşumuz tarafından SWIFT formatına çevirilmesi ve ilgililere iletilmesi sağlanmaktadır. Uygulama ile ilk aşamada, pay senedi ihraççılarının nakit temettü ödemesi, bedelli ile iç kaynaklardan ve temettüden bedelsiz sermaye artırım, sermaye azaltım, makbuz dönüşüm ve genel kurul işlemlerine ilişkin KAP’ta yayınlanan duyuruları, İhraççı şirketlerin MKS sistemi üzerinden ihraç ettikleri hazine, özel sektör, varant itfa ve kupon ödeme bildirimleri, Borsada işlem görmeyen diğer pay senedi ve borçlanma araçları için KAP'ta yayınlanmayan hak kullanım bilgileri ve Bedelli sermaye artırım işlemlerinde rüçhan hakkı kullanım talimatlarının ve işlem durumunun Kuruluşumuz tarafından SWIFT ile talep eden üyelere bildirilmesi sağlanmakta, üyelerimiz aracılığıyla bu mesajlar müşterilerine aktarılabilmektedir.

Hak Kullanım İşlemleri Bilgi İletimi Otomasyonu Projesi ile International Securities Services Association (ISSA) tarafından yayınlanan Global Corporate Actions Principles standartlarına uyum sağlanmış, hak kullanım işlemlerinin ihraççı ve yatırımcı arasında uçtan uca otomasyon ile gerçekleştirilmesi konusunda önemli bir ilerleme kaydedilmiştir.

Kuruluşumuzca hazırlanmış olan Hak Kullanım SWIFT bildirimlerine ilişkin ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

 

Yönetsel Haklar

 

Yeni Türk Ticaret Kanunu’nun (TTK) yürürlüğe girdiği 01.07.2012 tarihine kadar ihraççı ortaklık genel kurullarına katılarak oy hakkını kullanmak isteyen hak sahibi yatırımcıların pay senetleri üzerinde genel kurul blokajı uygulanması ve uygulanan blokajı belgelemek üzere genel kurul blokaj mektubu düzenlenmesine yönelik uygulamalar MKK nezdinde oluşturulmuştur. Bu tarihe kadar, kaydileşmiş pay senetleri üzerinde belirtilen şekilde blokaj uygulamak isteyen yatırımcılar bu blokajı üyeler üzerinden yapabilecekleri gibi, doğrudan yatırımcıya sunulan hizmetlerle de bunu sağlayabilme imkanına sahiptiler.

01.07.2012 tarihinden itibaren TTK’nın 415 ve 417’inci maddeleri, payları Kuruluşumuzca kayden izlenen anonim ortaklıkların genel kurullarına katılma konusunda önemli değişiklikler öngörmektedir. TTK’nın 415’inci maddesinin 4’üncü fıkrası uyarınca genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı, pay sahibinin payların sahibi olduğunu kanıtlayan belgeleri veya pay senetlerini şirkete, bir kredi kuruluşuna veya başka bir yere depo etmesi şartına bağlanmamaktadır. Kaydileştirilen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin Kayıtların Tutulmasının Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ'in 26'ncı maddesi uyarınca genel kurula katılabilecek kayden izlenen payların sahiplerine ilişkin liste, 417’nci maddenin 1’inci fıkrası uyarınca Kuruluşumuzdan sağlanan “Pay Sahipleri Çizelgesine” göre düzenlenmektedir. Hiçbir blokaja gerek kalmaksızın genel kurula katılımı mümkün kılan söz konusu uygulama ile birlikte pay sahiplerine ilişkin liste şirketin erişimine açılmaktadır. Gerçek kişilerin kimlik belgesini göstermeleri Tüzel kişilerin temsilcilerinin vekâletname ibraz etmeleri genel kurula katılmaları için yeterli olmaktadır.

Türk Ticaret Kanunu'nun 1527'nci maddesiyle genel kurullara elektronik ortamda katılma ve oy kullanma sistemi borsaya kote şirketler açısından zorunlu hale gelmiş, bu doğrultuda ortaklar tarafından elektronik ortamda genel kurula katılım da mümkün kılınmıştır.

Kuruluşumuzca hazırlanmış olan e-GENEL KURUL: Elektronik Genel Kurul Sistemi’ne ilişkin ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

KILAVUZ
İş ve
İşlem
Kuralları


Tüm kılavuzlara erişmek için tıklayınız.

© Copyright 2019 MKK. Bütün hakları saklıdır.