BAŞVURU PROSEDÜRLERİ

Kuruluşumuz tarafından, Sermaye Piyasası Kanunu kapsamında kaydi menkul kıymetler için verilen merkezi saklama kuruluşu hizmetini kullanmak ve diğer hizmetlerimizden faydalanmak amacıyla üye olması beklenen kurumların, iletmesi gereken evrak bilgisi aşağıda sunulmaktadır.

Kuruluşumuza ileteceğiniz başvuru evrakının 705 ve 751 numaralı Genel Mektuplarımızda belirtilen hususlar göz önünde bulundurularak hazırlanması ve evrak asıllarının Kuruluşumuza iletilmesi gerekmektedir. 

 

MKS Üyelik İşlemleri

 

Üye olmak isteyen kurumların;

 • MKK tarafından belirlenen teknik donanım ve güvenlik sistemine sahip olmaları,
 • Yeterli sayıda ve nitelikte personel istihdam etmeleri veya işlemlerini diğer bir MKK üyesi aracılığı ile dolaylı ve sürekli bir şekilde yürüteceğini yazılı olarak bildirmiş olmaları,
 • Üyelik Giriş Ücretini yatırmaları,
 • MKK Yönetim Kurulu tarafından belirlenen diğer şartları taşımaları,    

    gerekmektedir.

 

Yukarıda belirtilen şartlara ilave olarak;         

 • Yatırım kuruluşlarının, Kanunda yer alan yatırım hizmetleri ve faaliyetleri çerçevesinde saklama hizmeti vermek üzere yetkilendirilmiş olması,
 • İhraçcıların, sermaye piyasası aracı ihraç etmiş veya ihraç etmek üzere Kurula başvuruda bulunmuş olmaları,
 • Lisanslı depo işletmeleri ve yetkili sınıflandırıcıların T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından verilen lisans belgesine,

    sahip olmaları zorunludur.

 

Üyelik kaydı için aşağıda yer alan evraklar iletilmelidir.

 • Üyelik Başvuru Formu
 • Üyelik Sözleşmesi
 • Temsilci Bilgi Formu veya diğer bir MKK üyesi aracılığı ile dolaylı ve sürekli bir şekilde işlemlerin yürütüleceğini bildiren yetkilendirme yazısı
 • Yürürlükteki İmza Sirküleri
 • Üyelik Giriş Ücreti Dekontu
 • TTSG’de Yayımlanan Lisanslı Depo Ücret Tarifesi (Lisanslı Depo İşletmeleri tarafından iletilecektir.)

 

 
KAP Üyelik İşlemleri

1)Fonlar dışındaki KAP bildirim yükümlüsü kurum/kuruluşların KAP üyelik başvurularında aşağıda yer alan evrak iletilmelidir.

 • Üyelik Başvuru Formu
 • Üyelik Sözleşmesi
 • Temsilci Bilgi Formu
 • Yürürlükteki İmza Sirküler
 • Sadece KAP üyeliği tesis edileceği durumlarda, KAP Üyelik Taahhütnamesi

 

Sermaye piyasası araçları Borsada işlem gören bildirim yükümlüsü yabancı ortaklık/kuruluşun sözleşme ile hizmet aldığı üçüncü kişi veya bunun çalışanının görevlendirilmesi halinde Sertifika Kullanıcısı/Sertifika Yöneticisi atamasına ilişkin Yönetim Kurulu Örnek Karar 1’in noter onaylı sureti verilecektir.

 

2) Fonların KAP Üyelik başvurularında kurucu/temsilci tarafından aşağıdaki evrak iletilmelidir.

 • Üyelik Başvuru Formu
 • Üyelik Sözleşmesi
 • Temsilci Bilgi Formu
 • Yürürlükteki İmza SirküleriSadece KAP üyeliği tesis edileceği durumlarda, KAP Üyelik Taahhütnamesi

 

Fon yöneticisi olan şirketin çalışanları olan fon personeli ile fonlara sözleşme fon hizmeti veren aracı kurum çalışanlarının görevlendirilmesi halinde ise SY/SK atamasına ilişkin Yönetim Kurulu Örnek Karar 2 noter onaylı olarak verilecektir.

İmza sirküleri fon kurucusunun/fon temsilcisinin olması gerekmektedir.

 

Başvuru yapılan yatırım fonuna ait bilgiler ayrıca e-posta yoluyla, mimoperasyon@mkk.com.tr adresine talep edilen formatta gönderilir.

 
e-VEDO Elektronik Veri Deposu Platformuna Üyelik İşlemleri

19.09.2018 tarih ve 30540 Sayılı, Veri Depolama Kuruluşlarına Yapılacak Raporlamalara İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ hükümleri çerçevesinde, organize ve tezgah üstü piyasalarda gerçekleştirilen türev işlemlerine ilişkin bilgilerin, yatırım kuruluşları, portföy yönetim şirketleri, merkezi karşı taraf ve diğer finansal kurumlar da dahil olmak üzere tüzel kişiler tarafından ilgili düzenlemelere uygun olarak e-VEDO Platformu’na raporlanması gerekmektedir. Bu kapsamda e-VEDO üyeliği için aşağıda yer alan evrak iletilmelidir.

 • Üyelik Başvuru Formu
 • e-VEDO Üyelik Sözleşmesi
 • Yürürlükteki İmza Sirküleri

 

 

e-GKS Elektronik Genel Kurul Sistemi Üyelik İşlemleri

 

Türk Ticaret Kanununun 1527 nci maddesi uyarınca borsaya kote şirketlerin genel kurul toplantılarında Elektronik Genel Kurul Sisteminin kullanımı zorunludur. Elektronik Genel Kurul Sisteminin şirketiniz erişimine açılması için MKK Üyelik Başvuru Formu ve Temsilci Bilgi Formu'nun doldurulması yeterlidir.

 

e-ŞİRKET: Şirketler Bilgi Portalı Üyelik İşlemleri

 

Türk Ticaret Kanununun 1524 üncü maddesi uyarınca bağımsız denetime tabi şirketlerin internet sitelerinin belli bir bölümünü bilgi toplumu hizmetlerine özgülemeleri zorunludur. Kuruluşumuz üyeleri bu yükümlülüklerini Kuruluşumuzdan merkezi veri tabanı hizmeti (e-Şirket: Şirketler Bilgi Portalı) almak suretiyle de yerine getirebilmektedir. E-Şirket sisteminin şirketiniz erişimine açılması için; MKK Üyelik Başvuru Formu ve Temsilci Bilgi Formu'nun doldurulması yeterlidir.

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Copyright 2019 MKK. Bütün hakları saklıdır.